MTÜ PÄRNU VABAKOOLI SELTSI

PÄRNU NOORTE VABAAJAKESKUSE


ÜLDINE KODUKORD
1.PÄRNU NOORTE VABAAJAKESKUSE KODUKORD

1.1. ÕIGUSED Pärnu Noorte Vabaajakeskuses

1.2. KOHUSTUSED Pärnu Noorte Vabaajakeskuses

2. PÄRNU NOORTE VABAAJAKESKUSE RUUMIDE KASUTAMISE KORDKodukord kinnitatud muudetud kujul vastavalt Pärnu Noorte Vabaajakeskuse juhataja käskkirjaga nr 2.41.

10. oktoober 2016.a.

Annely Reile

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi

Pärnu Noorte Vabaajakeskuse juhataja

1.1. ÕIGUSED Pärnu Noorte Vabaajakeskuses:

1.1.1. Igaühel on õigus rääkida julgelt noorsootöötajale oma mõtetest ja tähelepanekutest, seoses sellega, mis võiks Vabaajakeskuse töökorralduses ja ruumides teistmoodi olla.

1.1.2. Pakkuda julgelt välja oma ideid sündmuste ja tegevuste korraldamiseks, et kõigil oleks Vabaajakeskuses lahe aega veeta. Algatada ja viia ise ellu noorsootöötajate abiga üritusi ja projekte, mis on kooskõlas Vabaajakeskuse kodukorraga.

1.1.3. Vastavalt kokkulepetele noorsootöötajatega, kasutada Vabaajakeskuse teenuseid, vara, ruume ja vahendeid.

1.1.4. Noorel on õigus osa võtta tasuta või sümboolse tasu eest Vabaajakeskuses ja väljaspool selle ruume toimuvatest Vabaajakeskuse üritustest, laagritest, tegevustest, töötubadest, koolitustest ja huviringidest, mis on noortele suunatud. Sealjuures pean kinni tegevustele määratud vanusepiirangutest (nt arvutimängu- ja õudusfilmiõhtud).

1.1.5. Rentida Vabaajakeskuse töötajatega kokkuleppel ja vastavalt kehtestatud hinnakirjale Vabaajakeskuse ruume sihtotstarbelistel eesmärkidel.

1.1.6. Joosta Vabaajakeskuses ja selle territooriumil vaid selleks ettenähtud ruumides, nt spordisaalis ja õuealal. Keelatud on joosta kohviku alal, turnida ega joosta treppidel, koridoris ega WC-des, et kõigil oleks turvaline ja hea olla ning ei juhtuks õnnetusi.

1.1.7. Õigus arvutit kasutada, kui arvuti kasutamiseks on end registreeritud paberkandjal olevasse listi. Arvuti kasutamiseks on korraga ette nähtud 30 minutit ja sellest ajast tuleb kinni pidada. Käituda vastavalt arvuti kasutamise reeglitele ja logida kindlasti oma kontodelt kasutusaja lõppedes välja.

1.1.8. Õigus mängida piljardit, kui piljardi mängimiseks on end registreeritud paberkandjal olevasse listi. Korraga võib järjest mängida kolm mängu ja sellest tuleb kinni pidada. Kinni tuleb pidada piljardi mängimise reeglitest.

1.1.9. Õigus mängida Xboxi, kui selle mängude kasutamiseks on end paberkandjal olevasse listi registreeritud. Xboxi mängude mängimiseks on korraga ette nähtud 30 minutit. Kinni tuleb pidada Xboxi mängimise reeglitest.

1.1.10. Õigus mängida pingpongi vaid juhul, kui mängupaar on eelnevalt andnud noorsootöötajale Vabaajakeskuse palli kasutamise eest 50 eurosenti mängu ajaks pandiks. Tagastades pärast mängu terve, st ilma mõlkide, kriimude ja pragudeta palli, saab 0.50 eurosenti endale tagasi. Samas on ka õigus mängida pingpongi oma palliga, mis vabastab automaatselt 50 eurosendise panti andmisest. Vabaajakeskus ei vastuta mängija isikliku palli eest, kui omanik on seda teistele mängijatele ise edasi kasutada andnud. Mängijal on kohus kasutada heaperemehelikult ka reketeid ja mängulauda.

1.1.11. Õigus osaleda vanusepiirangutega üritustel. Kui vanus on alla määratud vanusepiirangu ja noor tahab ikkagi üritusel osaleda, saab seda teha vaid sel juhul, kui noorel on olemas lapsevanema luba. St, et lapsevanem peab üritusele koos noorega kohale tulema ja kirjutama avalduse, kus on välja toodud ka lapsevanema kontaktandmed (sh. Telefoninumber). Kui lapsevanem või ametlikult vastutav isik ei saa kohale tulla, võib saata ka digitaalselt allkirjastatud avalduse nõusoleku kohta koos oma kontaktandmetega ja saata see Vabaajakeskuse üldmeilile.

1.1.12. Õigus pöörduda noorsootöötaja poole, kui on mõni mure või probleem, millest ise jagu ei saa ja õigus lasta ennast noorsootöötajal aidata.

1.1.13. Kutsuda viisakalt korrale ja informeerida noorsootöötajaid nendest, kes Vabaajakeskuse kodukorra reeglitest kinni ei pea.

1.1.14. Saada noorsootöötaja poolt hoiule võetud keelatud esemed tagasi, kui sellele tullakse järele koos lapsevanema või hooldajaga.

1.1.15. Pöörduda Vabaajakeskuse juhataja poole, kui soovitakse kodukorra rikkumise tõttu Vabaajakeskusest keelu saamist vaidlustada või saavutada muu kokkulepe. Kusjuures kehtiva keelu ajal tuleb juhatajaga kohtumine eelnevalt kokku leppida kas telefonitsi või kirjutades juhataja e-mailile, sest Vabaajakeskuse territooriumile sisenemine keelu aja pole lubatud.


1.2. KOHUSTUSED Vabaajakeskuses:

1.2.1. Vabaajakeskus on haridusasutus ja selle territooriumil kehtivad vastavad Eesti Vabariigi seadused ja teised õigusaktid. Õigusaktide mitte tundmine ei vabasta nende täitmisest ja järgimisest.

1.2.2. Kohustus alluda Vabaajakeskuse kodukorrale, noorsootöötaja suulistele korraldustele ja kirjalikele teadetele.

1.2.3. Hoida enda ja teiste tervist. Haigena ja tõbisena on keelatud Vabaajakeskusesse tulla, sest see ohustab teiste tervist.

1.2.4. Võtta Vabaajakeskusesse sisenedes ära oma üleriided ja välisjalatsid.

1.2.5. Registreerida ennast Vabaajakeskusesse sisenedes elektroonilisse logiraamatusse õige kasutajanime alt.

1.2.5.1. Vajadusel tuleb näidata (esmakordsel) registreerimisel noorsootöötajale isikut tõendavat dokumenti. See on vajalik selleks, et noorsootöötaja oleks kindel, et registreeritakse ennast logiraamatusse õige (kasutaja)nime ja vanusega.

1.2.5.2. Juhul kui külastaja on korduvalt unustanud ennast logiraamatusse registreerida, kuigi on seda meelde tuletatud, või külastaja on tahtlikult jätnud ennast registreerimata või ollakse korduvalt ennast registreerinud vale kasutajanime alt, logib külastajat edaspidi sisse vaid noorsootöötaja.

1.2.6. Arvestada Vabaajakeskuses toimuvate tegevuste ja üritustega ning mitte segada kedagi nende tegevuste ajal. Austada Vabaajakeskuses viibivaid külalisi ja noorsootöötajaid, olla nende vastu sõbralik ja viisakas.

1.2.7. Vastutada enda kasutuses oleva Vabaajakeskuse vara eest. Hoida Vabaajakeskuse ja sellesse kuuluvad asjad korras ja puhtana. See tähendab, et:

1.2.7.1. Ei lõhu, määri, hävita, riku ega varasta Vabaajakeskuse, noorsootöötajate ega teiste noorte asju.

1.2.7.2. Juhul kui leitakse midagi, mis kuulub kellelegi teisele, tuleb see viivitamatult viia noorsootöötaja kätte.

1.2.7.3. Teavitada viivitamatult noorsootöötajat sellest, kui enda või kellegi teise süül läheb midagi katki. Enda süül tekitatud kahju tuleb hüvitada. Noorsootöötajal on õigus määrata, kuidas kahjutekitaja peab kahju hüvitama (uue toomine, parandamine või kinni maksmine).

1.2.7.4. Koristada enda järelt oma nõud, prahi ja segaduse – nii Vabaajakeskuse siseruumides (kaasa arvatud WC-des) kui õuealal.

1.2.7.5. Kasutada Vabaajakeskuse tehnikat vastutustundlikult ja ainult siis, kui selle kasutamiseks on olemas vajalikud oskused ning ollakse saanud selleks vastava loa noorsootöötajalt.

1.2.7.6. Ei tohi istuda Vabaajakeskuse ruumide aknalaudadel, radiaatoritel ega mängude laudadel (pingpong, piljard, lauajalgpall jms), koridori ja treppide käsipuudel.

1.2.7.7. Süüa Vabaajakeskuses ega selle territooriumil päevalilleseemneid.

1.2.7.8. Sülitada või teha teisi ebaeetilisi toiminguid Vabaajakeskuses ega selle territooriumil.

1.2.8. Vastutada ise oma isiklike asjade eest. Kindlasti ei tohi jätta oma hinnalisi asju (mobiil, arvuti, võtmed, ehted, rahakott, raha, jalgratas jms) Vabaajakeskusesse, kui ise minnakse sealt minema. Noorsootöötajad ei ole kohustatud vastutama külastajate asjade valvamise eest.

1.2.9. Küsida noorsootöötaja nõusolekut, kui soovitakse minna Vabaajakeskuse kööki, kohviku leti taha, spordisaali, jõusaali, koosolekuteruumi, bändiprooviruumi ja salvestusruumi.

1.2.9.1. Enne kööki sisenemist tuleb täita köögi kasutamise listi, kuhu märgitakse enda kui köögi kasutaja ees- ja perekonnanime, köögi kasutamise kellaaja, eesmärgi köögi kasutamisel ja enda allkirja. Kööki tohib korraga kasutada kuni kolm noort.

1.2.9.2. Köögis olles ei tohi võtta külmkapist, köögikapist ega laualt kellegi teise toiduasju luba küsimata. Kasutada tohib üksnes enda ostetud/toodud toiduasju.

1.2.9.3. Köögi ja kööginõude kasutamisel tuleb koristada enda järelt korralikult. Kööginõud tuleb puhtaks pesta ja kuivatada; pliit, kraanikauss, mikrolaineahi ja lauad tuleb puhastada lapiga. Enda järelt järgi jäänud toidujäägid tuleb ära koristada.

1.2.9.4. Kohviku leti tagusel alal tohivad olla vaid noorsootöötajad, juhul kui nad ei ole öelnud teisiti. Luba küsimata leti taha minna ja sinna oma asju panna või noorsootöötajate asju/töövahendeid võtta ei ole lubatud.

1.2.9.5. Spordisaali ja jõusaali kasutamisel tuleb registreerida ennast paberkandjal olevasse ruumide kasutamise logiraamatusse. Spordisaalis ja jõusaalis võib viibida alati koos noorsootöötajaga. Jõusaali kasutamine on lubatud alates 14 eluaastast. Enne neist ruumidest lahkumist tuleb koristada enda järelt ruumid – panna pallid, hantlid jms sinna, kust need võeti, suletakse aknad-uksed ja kustutatakse tuled.

1.2.10. Mitte kasutada vaimset, füüsilist, majanduslikku ega seksuaalset vägivalda kellegi suhtes Vabaajakeskuses ega mujal. Selle, mis on vaimne, füüsiline, majanduslik ja seksuaalne vägivald määrab noorsootöötaja.

1.2.10.1. Keelatud on ropenda, vanduda, mõnitada, norida, alandada, ähvardada, hirmutada, sildistada (sh võõrkeelsete väljenditega!) ega kiusata teisi muul moel vaimselt.

1.2.10.2. Keelatud on diskrimineerida kedagi tema usu, rahvuse, rassi, majandusliku seisu, soo ega seksuaalse orientatsiooni pärast.

1.2.10.3. Keelatud on lüüa, kakelda, tutistada, lükata, tõugata, torkida, hammustada, küünistada, kriimustada ega kiusata teisi muul moel füüsiliselt, ega visata kedagi ühegi esemega ning võtta temalt luba küsimata midagi ära.

1.2.10.4. Keelatud varastada kelleltki raha, ega sundida kedagi endale raha andma (nii sulas kui internetipanga kaudu) ega ebaseaduslikes tehingutes osalema, mängida mänge (nt pokker) raha peale, lõhkuda või hävita kellegi isiklikke esemeid ega kiusata teisi muul moel majanduslikult.

1.2.10.5. Keelatud survestada kedagi tegema seksuaalseid toiminguid ega katsuda kedagi (intiimsetest piirkondadest) kui ta ei soovi, saata kellelegi seksuaalse alatooniga või pornograafilise sisuga veebilehekülgi, tekstisõnumeid või e-kirju. Keelatud teha seksuaalse alatooniga solvanguid, riivavaid märkusi, nalju ja vihjeid ning kohatuid kommentaare kellegi riietuse, keha, vanuse või perekonnaseisu kohta ega kiusata teisi muul moel seksuaalselt.


1.2.11. Vaatamata vanusele on keelatud tulla Vabaajakeskusesse ja selle territooriumile, kui haisetakse suitsu järgi, ollakse tarvitanud alkoholi või narkootilisi aineid, sh pohmelliga.

1.2.12. Vabaajakeskuses ja selle territooriumil on rangelt keelatud tarvitada tubakatooteid ja tubakatootega seonduvaid tooteid, sh e-sigar. Vabaajakeskuses ja selle territooriumil on rangelt keelatud juua alkoholi ja energiajooke, tarvitada narkootilisi aineid; veel vähem jagada või müüa seda kõike teistele.

1.2.13. Mitte informeerida valjuhäälselt oma pidudel käimisest, alkoholi ja/või muude uimastite tarvitamisest teisi Vabaajakeskuse külastajaid.

1.2.14. Mitte tuua Vabaajakeskusesse ega selle territooriumile tuletikke, tulemasinaid, keemilisi aineid ning lõhkeaineid (paugutajad), sest need on Vabaajakeskuses ja selle territooriumil keelatud.

1.2.15. Pokkerit, arvuti- ja Xboxi mänge mängides arvestada mängutootjate poolt määratud vanusepiirangutega, mis kehtivad ka Vabaajakeskuses.

1.2.15.1. Noorsootöötajal on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti, selleks, et teha kindlaks mängija vanus, kui mängitakse arvuti- või Xboxi mänge ja vaadatakse filme, millel on tootjapoolne vanusepiirang. Kui mängijal ei ole kaasas isikut tõendavat dokumenti ja noorsootöötaja ei ole mängija vanuses kindel, siis tuleb arvestada, et noorsootöötajal on õigus noorel keelata nimetatud tegevusi tegemast.

1.2.16. Teavitada viivitamatult noorsootöötajaid, kui märgatakse midagi ebatavalist, seadusevastast või ohtlikku: tulekahju; uputus; lahtised või katkised juhtmed; kummaliselt käituvad inimesed; esemed, mis on Vabaajakeskuses keelatud.

1.2.17. Vastutada oma sõnade ja käitumise eest üksnes ise. Kodukorda rikkudes tuleb arvestada tagajärgedega ning kanda Vabaajakeskuse poolt kehtestatud karistust vastava teo eest, mis on Pärnu Noorte Vabaajakeskuse karistustabelis välja toodud. Noorsootöötajal jääb õigus karistust muuta vastavalt rikkumise iseloomule, taustale ja mõjuulatusele.

1.2.18. Kui kodukorra rikkumisel on saadud Vabaajakeskusse ja selle territooriumile sisenemise keeld, siis tuleb sellest kinni pidada ja keelu saades koheselt Vabaajakeskusest ja selle territooriumilt lahkuma.

2. PÄRNU NOORTE VABAAJAKESKUSE RUUMIDE KASUTAMISE KORD (Spordisaal, jõusaal, riietusruumid lisaruumidega, bändiprooviruumid, stuudio, kohvik lavasaaliga, koosolekuteruum, köök ja üldkasutatavad ruumid)


2.1. Ruumide kasutajatele kehtib paralleelselt ka üldine kodukord;

2.2. Loengute, koolituste, proovide, treeningute ja tundide eest vastutab tegevuse eest vastutav isik (rentnik, treener, õpetaja, grupijuht või korraldaja);

2.3. Uksed avab enne kasutamisaja algust noorsootöötaja peale vastutava isiku kasutustabelisse registreerumist. Kasutamistabel asub Vabaajakeskuse kohvikus;

2.4. Vastutaval isikul on kohustus lahkuda kasutatavates ruumidest viimasena, sulgedes aknad ja uksed, kustutades kõik tuled ning teavitada lahkumisest noorsootöötajaid;

2.5. Vastutaval isikul on kohustus kontrollida kasutusaja lõppedes kasutatavate ruumide seisukord ja võtta kaasa oma grupi/ klassi poolt maha unustatud esemed;

2.6. Ruumide möödapääsmatust koristusvajadusest peale treeningut/tundi tuleb Vabaajakeskuse töötajatele teada anda esimesel võimalusel (ei kehti päeva viimastel treeningutel);

2.7. Vabaajakeskuse inventari ja ruumide kahjustustest tuleb koheselt teada anda Vabaajakeskuse töötajatele;

2.8. Vastutaval isikul on kohus selgitada tema vastutusel olevatele kasutajatele ruumide kasutamiskorda, kodukorda ja nende täitmist jälgida;

2.9. Ruumide kasutajate süül ruumide ja inventari kahjustada saamise või hävimise korral on vastutav isik kohustatud koheselt välja selgitama süüdlase, kes korvaks Vabaajakeskusele tekitatud kahju. Vastasel juhul korvab kahju vastutav isik või rendilepingu sõlmija täiel määral.

2.10. Pahatahtlik ruumide kasutamine ja sisekorraeeskirja eiramine toob kaasa seal viibiva grupi eemaldamise ja kasutusaja kohese lõpetamise.

2.11. Spordisaali, jõusaali kasutamine (lisaks üldisele ruumide kasutamise korrale):

2.11.1. Vastutav isik siseneb spordisaali esimesena.

2.11.2. Spordisaali kasutatakse spordisaali ajagraafiku alusel, mis on koostatud rendilepingute ja broneeringute alusel.

2.11.3. Võimlasse ja inventari suhtutakse heaperemehelikult, hoitakse puhtust ja korda.

2.11.4. Tunnis või trennis osalev õpilane kannab võimlas ainult sportlikku riietust ja vahetusspordijalatseid. Keelatud on mustade taldadega jalatsid ja spordisaali välisjalanõudega sisenemine.

2.11.5. Jõusaalis olevaid teistele kuuluvaid spordivahendeid kasutada ilma loata ei ole lubatud. Vabaajakeskusele kuuluva inventari eest vastutab selleks kasutusloa saanud isik.

2.11.6. Jõusaali treeningpinke tohib kasutada alates 14. eluaastast ja seda täielikult enda vastutusel.

2.11.7. Spordisaal peab tunni/treeningu lõppedes jääma sama korda kui treeningtunni alguses.

2.12. Riietusruumide kasutamine (lisaks üldisele ruumide kasutamise korrale):

2.12.1. Riietusruumi korra ja inventari säilimise eest vastutab tunnis/trennis olev kehalise kasvatuse õpetaja/treener, kelle klass/grupp ruumide kasutusgraafiku järgi vastavas riietusruumis riietub.

2.12.2. Riietusruumides olevat tualettpaberit, seepi ja kätekuivatuse paberit tuleb kasutada otstarbekalt ja säästlikult.

2.12.3. Riietusruumi sisenetakse välisjalatsiteta (soovitatavalt pannakse välisjalatsid omalt poolt kaasa võetud kottidesse, vältimaks riietusruumi põranda määrdumist).

2.12.4. Riietusruumi unustatud esemed korjab kokku vastutav isik treeningu/tunni lõppedes.

2.12.5. Tunni/treeningu toimumise ajal soovitame lukustada riietusruumide uksed, sest sinna valveta jäätud esemete eest Vabaajakeskus ei vastuta.

2.13. Bändiruumide, stuudio kasutamine (lisaks üldisele ruumide kasutamise korrale):

2.13.1. Bändiruumi ja salvestusruumi saavad kasutada vaid eelnevalt registreeritud kasutajad, kui nad on saanud vastava loa noorsootöötajalt.

2.13.2. Bändiruumis ja stuudios tohivad viibida vaid registreerunud bänd/isik. Kõrvalistel isikutel ruumides viibimine vaid noorsootöötaja loal ja registreerunu vastutusel.

2.13.3. Ruumi kasutajad vastutavad kogu kasutatava Vabaajakeskuse inventari eest ja kasutavad tehnikat heaperemehelikult ja säästlikult, pannes peale inventari kasutamise lõppu kõik taas korralikult omale kohale ja lülitama seadeldised vooluvõrgust välja. Abiks võib olla noorsootöötaja poolne juhendamine.

2.13.4. Ruumide kasutajal on kasutusaja lõppedes kohustus noorsootöötajale isiklikult ruum üle anda.

2.13.5. Ruumides olevat tehnikat ja inventari ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, saamaks kolmandalt osapoolelt tulu, kui seda ei ole eelnevalt Vabaajakeskuse juhatajaga kokku lepitud.